Sasuga no Sarutobi

    Sasuga no Sarutobi

    J 1982–1984
    69 Episoden
    Alternativtitel: Amazing Sarutobi